Nanny Express
Senior Express
Pet Express
Special Express
flagen

Privacy policy

A. DANE OSOBOWE

I. Definicje
Administrator – Home Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 104/1, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000615182, NIP: 9522146983, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego.
II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Home Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 104/1.
III. Kontakt z Administratorem
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub drogą mailową pod adresem: info@care-express.pl.
IV. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora
1. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Złożenie zamówienia w Serwisie i zawarcie umowy wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. miejsce zamieszkania;
e. inne wymagane aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami.
Podanie danych osobowych wymienionych wyżej przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych wyżej danych uniemożliwi realizację zamówienia i zawarcie umowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W zakresie danych podanych fakultatywnie (co jest każdorazowo wskazane w treści formularza) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także:
a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz sposobu i aktywności w trakcie korzystania ze Sklepu, a także preferencji Użytkowników;
b. w celu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie prawnie uzasadnionych interesów;
c. w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
d. w celach marketingowych podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
4. Celem realizacji zamówienia Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail oraz numeru telefonu osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Przekazanie na tej podstawie obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Użytkownika oraz informacje dotyczące produktów, które nabywa lub usług, z których korzysta, lub plików cookies, jakie są zapisane na jego urządzeniu Administrator może przeprowadzać wnioskowanie dotyczące preferencji i zainteresowań Użytkownika, które to mogą posłużyć nam do budowy profilu marketingowego Użytkownika, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do oczekiwań Użytkownika przekaz Administrator, co oznacza, że Użytkownik może otrzymywać od Administratora mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jest zainteresowany.
6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach, w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają właściwe przepisy.
9. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
d. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
e. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie tej osobie;
f. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
g. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
h. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
i. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
j. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
k. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
10. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
11. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
12. Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
13. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

B. COOKIES

CO TO SĄ COOKIES?
Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie, tablecie itd.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stronami internetowymi z danego urządzenia. Dzieje się to zawsze podczas odwiedzania stron internetowych.
Cookies powinien zawierać takie dane jak m. in.:
- nazwa strony internetowej, z której pochodzi;
- „długość życia”, czyli czas jego istnienia na Twoim urządzeniu;
- wygenerowany unikalny kod służący identyfikacji przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie na Twoim urządzeniu.
DLACZEGO KORZYSTAMY Z COOKIES?
Administrator stosuje Cookies w następującym celu:
- stale działamy, aby strona www.care-express.pl działała sprawniej, a korzystanie z niej było prostsze i przyjemniejsze;
- Cookies są niezbędne go prawidłowego działania strony, pozwalają na poruszanie się po niej, optymalizują działanie i dają możliwość korzystania z jej poszczególnych elementów;
- do tworzenia i zbierania statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony i co możemy poprawić.
W tym celu stosujemy następująca Cookies;
- Cookies stałe – zostają na Twoim urządzeniu przez cały zadany okres ich życia lub do czasu ich usunięcia;
- Cookies sesyjne – zostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak korzystasz ze strony. Po tym czasie znikają.
Czy można, a jeżeli tak to w jaki sposób można modyfikować ustawienia Cookies w przeglądarce?
Poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki możesz kontrolować udzielone zgody na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą polityką cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez Administratora plików Cookies lub chcesz zmodyfikować sposób korzystania w Cookies, możesz dokonać zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania ze strony www.care-express.pl.
Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych domyślnie na akceptację przyjmowania plików Cookies. Możesz jednak dokonać modyfikacji ustawień przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w pewnym zakresie, tak aby otrzymywać informację, kiedy witryna internetowa wysyła Cookies na Twoje urządzenie.
Pamiętaj jednak, że zablokowanie otrzymywania plików Cookies może negatywnie wpłynąć na możliwość korzystania ze strony Administratora.
Informacje o tym, jak zmieniać ustawienia Cookies w Twojej przeglądarce, znajdziesz na stronie dostawczy konkretnej przeglądarki:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Internet Explorer