Nanny Express
Senior Express
Pet Express
Special Express
flagpl

Zakres zobowiązania i czynności zleceniobiorcy

1) DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

- Elastyczny grafik pracy
- Szkolenia oraz certyfikaty z zakresu opieki nad dziećmi w różnymwieku
- Programy coachingowe
- Stawki rosnące wraz z ilością wykonanych zleceń
- Wsparcie biura w postaci Arts&Crafts
- Kontakt z biurem w każdej sytuacji przez całą dobę
- Gwarancja wynagrodzenia w przypadku odwołania zlecenia wostatniej chwili
- Możliwość pracy na różnych stanowiskach w firmiemiędzynarodowej

2) PRZED BABYSITTINGIEM

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiadania na wiadomościmailowe oraz tekstowe wysyłane przez pracowników biura firmyNanny Express, zwłaszcza na zapytania o dyspozycyjnośćZleceniobiorcy (bez względu na to czy Zleceniobiorca jestdyspozycyjny czy nie).
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestniczenia wobowiązkowych szkoleniach i warsztatach organizowanych przezfirmę Nanny Express lub firmy z nią współpracujące.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stawienia na babysittingu, któryuprzednio potwierdził wiadomością tekstową wysłaną dokoordynatora.
4. Godziny pracy Zleceniobiorcy zależne są od grafiku otrzymanegoemailem, w postaci zlecenia, w którym zawarte są wszystkie szczegóły takie jak adres, numer kontaktowy do rodziców,informacje dotyczące dzieci.
5. Na koniec opieki Zleceniobiorca wypełnia DeklaracjęBabysittingową, którą otrzymał drogą mailową w formie linku.
6. Zleceniobiorca zabiera ze sobą na babysitting firmową koszulkęNanny Express lub w innych przypadkach, na życzenie rodzicówdziecka ubiera się odpowiednio do danej sytuacji.
7. Zleceniobiorca przybywa na miejsce zlecenie z odpowiednimwyprzedzeniem, aby znaleźć się w domu rodziców dziecka owyznaczonej w zleceniu godzinie.
8. W każdym przypadku, gdy stan zdrowotny Zleceniobiorca niepozwala mu na obecność na babysittingu, Zleceniobiorca jestzobowiązany natychmiast poinformować telefoniczniekoordynatora działu babysitting pod numerem tel. 695-505-566lub 885-023-998 (dostępny 24h/7dni w tygodniu) i zastosowaćsię do instrukcji przekazanych w rozmowie telefonicznej.
9. Zleceniobiorca potwierdza również, iż akceptuje, żeniezastosowanie się przez Zleceniobiorcę do sugestii metodyka,psychologa i innych osób współpracujących z firmą Nanny Expressdo merytorycznego wsparcia pracy z dziećmi i ich rodzinami wzakresie opieki na dzieckiem, jest nienależytym wykonaniem przezZleceniobiorcę zobowiązań wobec firmy Nanny Express. W związkuz tym, w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody, w szczególności wrazie wypowiedzenia przez klienta umowy o świadczenie usługzawartej z Nanny Express na skutek niestosowania się do poleceńpracowników Zleceniodawca (firma Nanny Express) w zakresiewykonywania opieki nad dzieckiem, Zleceniobiorca będzieodpowiadać za powstałą w tym zakresie szkodę, w zakresie wjakim przyczynił się do jej powstania.

3) W CZASIE BABYSITTINGU

1. Zleceniobiorca w trakcie pracy realizuje program babysittingowyprzygotowany przez biuro Nanny Express zgodnie zewskazówkami zawartymi w e-mailu (np. język komunikacji zdzieckiem czy zakres obowiązków).
2. Przed opuszczeniem domu przez rodziców Zleceniobiorcapowinien:
- podać rodzicom swój numer kontaktowy oraz poprosić o numerykontaktowe do obojga rodziców.
- zapytać o zwyczaje dziecka dotyczące snu, posiłków, aktywnościoraz stosować się do wskazówek rodziców
- zapytać rodziców o alergie/choroby przewlekłe dziecka oraz czyobecnie przyjmuje leki (leki podają dzieciom wyłącznie rodzice). Wszczególnych przypadkach, gdy Zleceniobiorca będzie podawał leki,rodzic podpisuje upoważnienie. Następnie Zleceniobiorcazobowiązany jest do dostarczenia podpisanego zlecenia na podanieleków do biura wraz z oryginałem druku potwierdzeniababysittingu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzic absolutnie niema możliwości wypełnienia i podpisania upoważnienia, powinienprzesłać SMSa ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymipodawania leków (nazwa leku/dawkowanie) na numer telefonubabysittera.Zabronione jest podawanie dziecku lekóworaz suplementów dietyprzez opiekuna.Mogą być one podane TYLKO przez rodzica!
3. W przypadku sytuacji awaryjnych, kiedy żadne z rodziców nieodbiera telefonu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do kontaktu zkoordynatorem babysittingów pod numerem tel. 695-505-566 lub 885-023-998 (numer dostępny całą dobę w każdy dzieńtygodnia).
4. Podczas babysittingu Zleceniobiorca:
- bezwzględnie dba o bezpieczeństwo dziecka i przestrzega wszelkiezasady bezpieczeństwa
- reaguje na niebezpieczeństwa zagrażające innym dzieciom, którenie znajdują się pod jego opieką
- dba o higienę swoją i dziecka (mycie rąk przed każdym posiłkiem,po toalecie czy spacerze) oraz pomaga w przestrzeganiu innychzasad czystości zgodnie z wytycznymi ustalonymi z rodzicami
- kreatywnie organizuje czas spędzany z dzieckiem na świeżympowietrzu i w domu (np. gry planszowe, prace plastyczne)
- utrzymuje czystość i porządek w pomieszczeniach, w którychprzebywa z dzieckiem: sprząta razem z dzieckiem jego zabawki;zmywa brudne naczynia po posiłku dziecka.
5. Pomimo, że Klient jest zobowiązany do poinformowania Biura owszelkich urządzeniach nagrywających dźwięk i obraz w jegodomu, może się zdarzyć iż informacje te przekaże z opóźnieniem.Dlatego należy mieć na uwadze możliwość posiadania przezklienta tego typu urządzeń.
6. Koniec pracy ma miejsce wtedy gdy:
- jeden lub oboje rodziców fizycznie znajdują się w domu i przejmąopiekę nad dzieckiem; pod żadnym innym pozorem Zleceniobiorcanie ma prawa opuszczać miejsca pracy nawet gdy rodzic dzwoni nakomórkę Zleceniobiorcy mówiąc, że np. wjeżdża windą, jest podbramą wejściową na osiedle itp. Wyjątkiem jest sytuacja, w którejrodzic dziecka poinformuje Zleceniobiorcę na początku jego pracy,iż inna osoba upoważniona (podana Zleceniobiorcy z imienia inazwiska) przejmie opiekę nad dzieckiem zanim wróci rodzic.
- Zleceniobiorca pod żadnym pozorem nie może przekazać dzieckapod opiekę osobie (nawet „znanej z widzenia”), która do niegopodeszła i poinformowała, że rodzic zlecił jej przejęcie opieki naddzieckiem – taką informację należy zweryfikować dzwoniącnatychmiast do rodzica i z rodzicem dziecka ustalić dalsze kroki.
- W przypadku, gdy rodzic nie dojedzie do domu na umówionągodzinę ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tymZleceniobiorcę.
7. Zleceniobiorca na koniec zlecenia uzupełnia DeklaracjęBabysittingową, którą otrzymał mailem w formie linku.
8. Jeżeli babysitting kończy się między godziną 22:00 a 7:00 rano,rodzice dziecka pokrywają koszty powrotu Zleceniobiorcy do domu
(taksówką lub samochodem, płatne bezpośrednio gotówkąZleceniobiorcy po zakończeniu babysittingu), lub sami odwożąZleceniobiorcę pod wskazany przez niego adres. W przypadku gdyrodzina decyduje się na pokrycie kosztów, przekazująZleceniobiorcy gotówkę kwotę w wysokości 50 zł.

4) W CZASIE OPIEKI ZABRONIONE JEST:

- palenie papierosów i spożywanie alkoholu nawet gdy jesteśmyczęstowani przez rodziców dziecka,
- przyjmowanie osób trzecich w domu lub mieszkaniu klienta,
- praca w towarzystwie osób trzecich, mających zapewnić opiekunowitowarzystwo lub pomoc (rodzeństwo, rodzina, przyjaciele,narzeczeni, etc.),
- odbieranie prywatnych telefonów - wyjątkiem są sytuacje awaryjne (kontakt z rodzicami dziecka, z firmą Nanny Express, służbamiratowniczymi),
- używanie własnego komputera/tabletu/laptopa lub urządzeńrodziców dziecka do celów prywatnych opiekuna,
- spędzanie z dzieckiem czasu przed telewizorem/komputerem pozawyznaczonymi z rodzicami porami
- stosowanie kar cielesnych wobec dziecka, nawet w sytuacji gdyrodzice dają nam przyzwolenie na takie metody
- fotografowanie dziecka bez zgody rodziców

5) PO BABYSITTINGU:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się:
- Do zgłaszania do Koordynatora, z zachowaniem zasad dyskrecji,problemów, które Zleceniobiorca napotka w trakcie swojej pracy, aw szczególności: wątpliwości, co do prawidłowości stosowanychmetod pracy z dzieckiem, jego rozwoju dziecka, czy jakości opieki isystemu wychowania dziecka w rodzinie.
- Do informowania biura w formie emailowej na adresbabysit@nannyexpress.pl o zmianach w zakresie: danychteleadresowych, numerze konta bankowego, posługiwaniu sięnowymi dokumentami etc.
2. Zleceniobiorca potwierdza również, iż akceptuje, że:
- wszelkie wątpliwości i problemy zgłaszane przez Zleceniobiorcęzwiązane z jego pracą z dzieckiem i jego rodziną mają charakterpoufny i gdy nie wymagają tego szczególne okoliczności, informacje te nie są przekazywane przez Nanny Express osobomtrzecim.
- brak przekazywania informacji o sytuacjach mających związekbezpośrednio ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci będących podopieką Zeceniobiorcy, jest niewykonaniem przez Zleceniobiorcęzobowiązania i w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody wiąże się zpełną odpowiedzialnością Zleceniobiorcy do wysokości określonejpowstałą szkodą;
- W trakcie współpracy z firmą Nanny Express i rodzicami dziecka wprzypadku sugerowania lub proponowania Zleceniobiorcy przezrodziców dziecka współpracy poza firmą zatrudniającąZleceniobiorcę, Zleceniobiorca jest zobowiązany natychmiastpoinformować o zaistniałej sytuacji koordynatora lub przełożonego.
- W trakcie współpracy z Nanny Express i rodzicami dziecka wprzypadku sugerowania lub proponowania przez Zleceniobiorcerodzicom dziecka współpracy poza firmą zatrudniającąZleceniobiorcę jest niedopuszczalne. W przypadku stwierdzeniazłamania tego postanowienia umowy, Zleceniodawca jestuprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00zł.
- Po zakończeniu współpracy z firmą Nanny Express każdy z byłychZlecenioboiorców firmy jest zobowiązany przez 1 rok doinformowania biura na adres babysit@nannyexpress.pl okażdorazowym spotkaniu z rodzicami i dzieckiem a co za tym idzieuzyskaniu pisemnej zgody osoby dedykowanej w firmie do jejudzielenia – bez niniejszej zgody były Zleceniobiorca nie jestuprawniony do utrzymywania żadnych bezpośrednich kontaktów zdzieckiem lub jego rodziną.
3. Po każdym zleceniu Zleceniobiorca powinien uzupełnić DeklaracjęBabysittingową, na podstawie której przygotowane zostanierozliczenie wynagrodzenia Zleceniorbiorcy.
4. Po podpisaniu umowy za dany okres rozliczeniowy, Zleceniobiorcaotrzyma przelew bankowy z wynagrodzeniem najpóźniej wdziesiątym dniu kolejnego miesiąca.