Nanny Express
Senior Express
Pet Express
Special Express
flagpl

Regulamin sklepu internetowego

§1 DEFINICJE

Care-Express – Home Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 104/1, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000615182, NIP: 9522146983, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
Karta Usługi – opis Usługi przedstawiany w Serwisie.
Klient – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek. Klientem może być zarówno osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, (tj. osoba fizyczna dokonująca z Care-Express czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), jak i osoba nie będąca konsumentem.
Konto - indywidualne konto Klienta założone przez Klienta w Serwisie.
Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług, dane do faktury, formy płatności.
Okres ważności – okres w jakim Klient może korzystać danej Usługi, wskazany w Potwierdzeniu zamówienia oraz w historii Zamówień w Koncie.
Opiekun – współpracująca z Care-Express osoba fizyczna, za pośrednictwem której Care-Express realizuje Usługę.
Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Care-Express na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Serwisie) potwierdzająca, że zamówiona Usługa może zostać zrealizowana.
Regulamin – niniejszy dokument.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Care-Express, dostępny pod domeną internetową https://care-express.pl/.
Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych obejmujących świadczenie usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, zawierana pomiędzy Care-Express oraz Klientem;
Usługa – realizowana przez Care-Express na rzecz Klienta lub osoby przez niego wskazanej usługa obejmująca świadczenie opieki nad dzieckiem Klienta, seniorem, osobami z niepełnosprawnościami albo zwierzętami, na zasadach szczegółowo określonych w Karcie Usługi, oferowana w formie pakietów godzin do wykorzystania na realizację świadczeń składających się na daną Usługę.
Zamówienie – umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Care-Express oraz Klientem, na podstawie złożonego Zamówienia, za pośrednictwem Serwisu, poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. REJESTRACJA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania i realizacji Zamówień, świadczenia Usług, prawa i obowiązki Stron związane z zawarciem Umowy.
2. Klient składając Zamówienie potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga rejestracji w Serwisie.
4. Założenie i korzystanie z Konta jest nieodpłatne. Posiadanie Konta pozwala na składanie Zamówień, edycję danych Klienta, przeglądanie historii Zamówień.
5. Założenie Konta wymaga dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie, poprzez:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmującego: imię, nazwisko oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło;
b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
6. Po dokonaniu czynności wskazanych w pkt 5 powyżej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie dokonania rejestracji zawierające link aktywacyjny.
7. Dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami powyżej oznacza zawarcie przez Klienta z Care-Express Umowy (umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie).
8. Każdorazowe logowanie się do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych w dowolnym momencie za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
9. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Dane podane podczas tworzenia Konta są przetwarzane przez czas określony w Polityce Prywatności (aktywny link). W celu usunięcia Konta należy skontaktować się telefonicznie +48 885023998 bądź e-mailowo info@care-express.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie konta następuje w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia i oznacza rozwiązanie Umowy.
10. Klient przyjmuje do wiadomości, że posiadanie Konta jest niezbędne dla składania i realizacji Usług w Okresie ważności (Zamówień), wobec czego Klient może skorzystać z uprawnienia wskazanego w pkt 9 powyżej, nie wcześniej niż upływie Okresu ważności ostatniej Usługi. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy na gruncie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Klientowi będzie przysługiwało prawo do rezygnacji z Zamówienia (odstąpienia od umowy).
11. Care-Express jest uprawniony do zablokowania Konta z ważnych powodów, którymi są: naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

§3 OPIS USŁUG. OGRANICZENIA

1. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Usług wskazanych na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Care-Express zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu realizowanych świadczeń oraz funkcjonalnościach Serwisu.
4. Usługi nabyte przez Klienta w Serwisie, na podstawie złożonych i w pełni opłaconych Zamówień, są realizowane zgodnie z ich opisem Serwisie.
5. Osobą uprawnioną do skorzystania z Usługi jest wyłącznie Klient. Usługi nabyte przez Klienta Usługi w Serwisie nie mogą być przez Klienta odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane na jakiejkolwiek inne Usługi w ramach usług z osobami trzecimi.
6. Nawiązanie przez Klienta stosunku pracy, ani jakiegokolwiek innego stosunku umownego z Opiekunem zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, który świadczył na jego rzecz Usługi na postawie Zamówienia w ciągu 12 miesięcy od skorzystania z Usługi realizowanej przez tego Opiekuna oznacza rażące naruszenie Umowy i uprawniać będzie Care-Express do rozwiązania wszelkich umów z Klientem bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Care-Express zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta naprawnienia szkody, na zasadach ogólnych.
7. Klient może korzystać z zakupionej Usługi w Okresie ważności. Niewykorzystany przez Klienta w Okresie ważności pakiet godzin, nie podlega zwrotowi ani nie uprawnia Klienta do domagania się wydłużenia Okresu ważności, chyba, że niemożność skorzystania z Usługi nastąpiła z przyczyn losowych lub przez Klienta niezawinionych. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim wydłużenie Okresu ważności, będzie możliwe, o ile Care-Express będzie posiadało zasoby pozwalające na odpowiednie wydłużenie Okresu ważności.
8. Każdorazowo skorzystanie z zakupionej Usługi przez Klienta, wymaga ustalania jej przedmiotu, miejsca, zakresu i terminu za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w szczególności poprzez Konto. Care-Express może dopuścić w wyjątkowych sytuację dokonywanie ustaleń wskazanych w zdaniu poprzednim w drodze wiadomości e-mail. Raportowanie wykorzystanego przez Klienta na świadczenie Usług następuje za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Jednorazowe skorzystanie z Usługi w wybranym mieście lub poza nim może być ograniczone czasowo, tzn. Care-Express może wskazać minimalną jak i maksymalną liczbę godzin świadczenia Usługi. Czas realizacji Usług przez Opiekunów jest zaokrąglany do 30 minut.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonanie ustaleń wskazanych w pkt 8 powyżej, ich zmiana nie będzie możliwa, w szczególności Klientowi nie przysługuje prawo do skrócenia czasu realizacji Usługi ustalonego zgodnie z pkt 8 powyżej, np. poprzez zwolnienie Opiekuna ze świadczenia Usługi w czasie jej wykonywania.
10. Decyzja o skierowaniu do Klienta danego Opiekuna należy do wyłącznej decyzji Care-Express i zależy od aktualnych możliwości i zasobów personalnych Care-Express, chyba że co innego wynika z Karty Usługi. Niezależnie od powyższego, z przyczyn losowych, w szczególności choroby lub czasowej absencji Opiekuna, Care-Express, ma w każdym przypadku prawo dokonać zmiany Opiekuna.
11. Usługi są świadczone tylko w dni, które nie są świętami państwowymi (tzn. z wykluczeniem: Nowego Roku, Święta Trzech Króli, Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 Maja, Bożego Ciała, 15 Sierpnia, 1 i 11 Listopada, Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra i dodatkowo Wigilii). Korzystanie z Usług w dni wskazane w zdaniu poprzednim jest możliwe wyłącznie za uprzednią mailową zgodą i z tym zastrzeżeniem, że każda wykorzystane godziny z zakupionego pakietu liczone będą podwójnie.
12. Care-Express każdorazowo poinformuje Klienta o wyczerpaniu się zakupionego pakietu godzin, bądź o upływie Okresu ważności.
13. W przypadku, gdy bezpośrednio po zakończeniu czasu realizacji Usługi przez Opiekuna, Klient będzie chciał, aby Opiekun kontynuował Usługę, bądź nie umożliwi Opiekunowi opuszczenia miejsca świadczenia Usługi, bądź kontakt z Klientem lub osobą przez niego wyznaczoną będzie niemożliwy, Klient zobowiązany będzie uiścić opłatę za każdą dodatkową godzinę świadczenia Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem Care-Express dostępnym w Serwisie.
14. W przypadku zlecenia przez Klienta realizacji Usługi w dniu, w którym miała być świadczona lub dnia poprzedniego po godzinie 17:00, w piątek po godzinie 17:00, w sobotę, w niedzielę lub w święto państwowe, Usługa może być realizowana wyłącznie za zgodą Care-Express. W takim przypadku zakupiony przez Klienta pakiet godzin przeznaczony na świadczenie Usługi zostanie automatycznie i dodatkowo pomniejszony 2 godziny świadczenia Usługi - (niezależnie od ilości godzin zleconych godzin).
15. W przypadku odwołania przez Klienta zamówionej Usługi w dniu, w którym miała być świadczona lub dnia poprzedniego po godzinie 17:00, bądź w przypadku odwołania opieki w piątek po godzinie 17:00, w sobotę, w niedzielę lub w święto państwowe, zakupiony przez Klienta pakiet godzin przeznaczony na świadczenie Usługi zostanie automatycznie i dodatkowo pomniejszony 2 godziny świadczenia Usługi - niezależnie od ilości godzin poświęconych na świadczenie Usługi.
16. Zakończenie świadczenia Usług pomiędzy 22:00 a 07:00 rano wiążę się z koniecznością zapewnienia transportu przez Klienta dla Opiekuna (np. zamówienia i opłacenia taksówki, ewentualnie osobistego odwiezienia).
17. W trakcie realizacji Usługi przez Opiekuna, Klient zobowiązany jest bezwzględnie umożliwić w każdym czasie kontakt telefoniczny pomiędzy Klientem a Opiekunem, ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu uzyskania pomocy w sytuacjach nagłych. Klient przyjmuje do wiadomości, że naruszenie tego obowiązku skutkować może stanem zagrożenia lub niebezpieczeństwa dla osób pozostających pod opieką Opiekuna.

§4 WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji przewidzianymi w Serwisie, a w szczególności:
a) zalogować się do Konta,
b) skonfigurować Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, zgodnie z kolejnymi krokami i funkcjonalnościami udostępnianymi w Serwisie, w szczególności poprzez wybór Karty Usługi;
c) podać dane do faktury (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
d) wybrać formę płatności,
e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia (zawarcia umowy) jest dokonanie płatności w całości.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
4. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidłowo skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo na Karcie Usługi oraz dokonał pełnej wpłaty.
5. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w pkt 1 powyżej, niezbędnych do złożenia Zamówienia.
6. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą mogą weryfikowane ręcznie przez obsługę Serwisu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Care-Express, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.
7. Care-Express zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia potwierdzić Zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Zamówienia następuje przez przesłanie do Klienta mailowo Potwierdzenia zamówienia w terminie 2 dni od daty wpłaty środków oraz poprzez udostępnienie tych informacji w Koncie.
9. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Care-Express w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
b) braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem e- mail,
c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta,
d) uznania przez Care-Express, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Serwisie, podszywania się pod inną osobę.
10. Klient od momentu złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” nie może wprowadzić żadnych korekt do Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Care-Express za pośrednictwem wiadomości e-mail wyrazi na to zgodę.

§5 PŁATNOŚCI

1. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane lub kartą płatniczą oraz za pośrednictwem systemów płatniczych dostępnych w Serwisie, takich jak Blik, przelewy24, Paypal, Payu, Bitpay, zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności.
2. Po dokonaniu wyboru systemu płatniczego Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności, na której Klient postępuje zgodnie z informacjami tam udostępnionymi. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.
3. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Serwisie.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient może zrezygnować z Zamówienia (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia (odstąpieniu od umowy) należy wysłać na adres email: reklamacje@care-express.pl lub listownie na adres: ul. Wiertnicza 104/1, 02-952 Warszawa. Przykładowy formularz odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Care-Express gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni.
3. Skorzystanie z prawa do rezygnacji z Zamówienia (odstąpienia od umowy) nie przysługuje w przypadku gdy, Care-Express wykonał Zamówienie w całości, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez Care-Express przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, że po wykonaniu Zamówienia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,.
4. Postanowienia pkt 1 powyżej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 REKLAMACJE

1. Klienci uprawnieni są do składania reklamacji mailowo na adres reklamacje@care-express.pl lub telefonicznie +48 885023998. Opłata za połączenia telefoniczne z Care-Express jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Care-Express w ciągu 14 dni od daty jej wpływu.
3. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi, Klient na wezwanie Care-Express dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Care-Express wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/
2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Home Express, ul. Wiertnicza 104/1, 02-952 Warszawa (administrator danych osobowych).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Konta, składania Zamówień oraz korzystania z Usług. Care-Express przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów oświadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówień.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, Care-Express może przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku Klienta nieposiadającego Konta dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Care-Express. W przypadku Klienta posiadającego Konto dane osobowe mogą być dodatkowo poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub na podstawie zgłoszenia skierowanego do Care-Express.
5. Klient przekazując dane osobowe Care-Express oświadcza, że podane przez niego dane osobowe należą do niego oraz są poprawne.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Care-Express znajdują się w Polityce Prywatności (aktywny link).

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie https://care-express.pl/ (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie niniejszego Regulaminu Care-Express informuje poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
2. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych powyżej przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z pkt 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3. Care-Express zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących, w szczególności:
a) zmiany w przepisach prawa;
b) przyczyny organizacyjne, w szczególności:
(i) zmiany w zakresie prowadzonej przez Care-Express działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Usług, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
(ii) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Care-Express,
(iii) zmiany w zakresie sposobów płatności,
(iv) zmiany w zakresie sposobów świadczenia Usług,
(v) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.4.2022 r.

Załącznik
…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..…………………………..


Data zawarcia umowy ………………………………………..……………….


…………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)


(*) niepotrzebne skreślić.